Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 15.533

€ 15.533

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 468

€ 468

0,0 %

Omschrijving

2.1 Verkeer en vervoer

Binnen dit taakveld vindt de beleidsvoorbereiding en- vorming plaats op het gebied van de mobiliteit en ontwikkeling van de verkeersinfrastructuur binnen de gemeente en de regio (provincie en Stedendriehoek) in samenhang met bredere ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Dit taakveld omvat de instandhouding van de wegeninfrastructuur, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken. De belangrijkste taken zijn het reinigen, uitvoeren van groot onderhoud en waar nodig vervangen, veiligheidsonderhoud, het dagelijks en regulier onderhoud, herinrichten van de openbare ruimte en kleine verkeerskundige maatregelen. Verkeerskundig advies en verkeerscoördinatie valt ook binnen dit taakveld. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders. Het doel van deze taken is het waarborgen van verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de (be)leefbaarheid.

Straten, wegen en pleinen
Hieronder vallen onderhoudstaken met betrekking tot verharding, bebording, wegmeubilair en kunst in de openbare ruimte.

Reiniging
Dit deeltaakveld omvat de reiniging van de verharde openbare ruimte door het machinaal en handmatig vegen, legen van afvalbakken, zonder chemische middelen bestrijden van onkruid, deels verwijderen van hondenpoep en graffiti, verwijderen van dode dieren en het bestrijden van plaagdieren, bestrijden van gladheid, reinigen wateroppervlak en het verwijderen zwerfvuil op verharding en in groen.
Bij de uitvoering van de  handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied zetten wij  zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van re-integratie trajecten.

Openbare verlichting
Hieronder vallen onderhoudstaken met betrekking tot lichtmasten en –armaturen.

Uitvoering verkeer en vervoerbeleid
Uitvoering van grote infrastructurele projecten loopt via dit deeltaakveld. Als dienstverlening geven we verkeerskundig advies aan gebruikers en inwoners. Verder zorgen we voor verkeerscoördinatie. Binnen dit deeltaakveld valt ook de wettelijke taak voor het nemen van verkeersbesluiten, het verlenen van ontheffingen van de verkeerstekens en verkeersregels (RVV).

Verkeerslogistiek
Binnen dit deeltaakveld verzorgen wij de ondersteuning en uitvoering van het gemeentelijk beleid met betrekking tot mobiliteit en infrastructuur. Hieronder vallen met name verkeersomleidingen en het functioneel- en technisch beheer en onderhoud van verkeers(regel)installaties en verkeers (be-) geleidende objecten en ANWB bewegwijzering. Tevens verzorgen wij binnen dit deeltaakveld de uitvoering van kleine verkeerskundige maatregelen, zoals  comfortverbeteringen fietsverkeer, maatregelen ten behoeve van verkeersveiligheid, inrichting van 30km zones en herinrichting wegen buitengebied.

Civiele kunstwerken
Hieronder vallen de havenvoorzieningen, het sluizencomplex, de Hanzebrug, de waterbodems van waterwegen, kademuren, damwanden en kleine civiele kunstwerken.