Zoals bij de Voorjaarsnota 2019 al als risico werd genoemd, zijn we geconfronteerd met een sterke financiële tegenwind, in de vorm van een fors lager accres in de Algemene uitkering. Toch kunnen we een structureel sluitende begroting en meerjarenbegroting aanbieden. Na autonome ontwikkelingen, met name veroorzaakt door de grote nadelen in de Algemene uitkering (meicirculaire 2019), was er in eerste instantie een nadelige uitkomst van de begroting. Dat de begroting toch structureel sluitend is, komt door vrijvallende budgetten Jeugd, die in de Algemene uitkering zijn ontvangen. Daarnaast is er ook een beroep gedaan op algemene dekkingsmiddelen. Toch blijven er voldoende weerstandsbudgetten over om tegenvallers te kunnen opvangen.

Bestuursakkoord financiële paragraaf

In het bestuursakkoord 2018-2022 van Deventer is het volgende opgenomen.

We zorgen voor een structureel sluitende jaar- en meerjarenbegroting, waarbij structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen. Alleen bij onverwacht externe financiële tegenvallers, die niet op korte termijn structureel gedekt kunnen worden, kan de begroting bij uitzondering met incidentele middelen sluitend worden gemaakt. De uitgaven passen we aan de inkomsten van het Rijk aan (trap op, trap af). Als dit leidt tot ongewenste maatschappelijke effecten, stellen we dit bij en vinden we de middelen elders binnen de gemeentelijke begroting. Voor het benodigde specifieke weerstandsvermogen handhaven we de minimale norm van 1.