Wij verwachten een goede woningmarkt in 2020 waardoor de planresultaten stabiel zullen zijn en zich gaan ontwikkelen zoals geprognosticeerd in de grondexploitaties. Ook de vraag naar bedrijventerreinen en overige voorzieningen is goed. Of dat tot stabiele resultaten leidt is afhankelijk of er een match kan worden gevonden tussen de beschikbare gronden en de vraag uit de markt.

In 2020 worden de grondexploitaties van de projecten Teugseweg (Cluster Stadsentree) en het Bedrijventerrein A1 herzien.  Dit betekent geen reguliere actualisatie op basis van autonome ontwikkelingen, maar een herziening op basis van nieuw voorgestelde planinhoudelijke uitgangspunten. Deze worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Om een goede invulling te geven aan de controlerende rol van de raad, wordt de raad vanaf 2019 met een tussentijdse actualisatie van de grondexploitaties geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Deze tussentijdse actualisatie is middels de tweede kwartaalrapportage 2019 vastgesteld.

Ten opzichte van het Meerjarenperspectief Grondzaken 2019 (Jaarrekening 2018) zijn de resultaten van de grondexploitaties met €4,2 miljoen verbeterd. Voor de verlieslatende grondexploitaties is per 1-1-2019 een verliesvoorziening van €44.761.384 beschikbaar. De winstgevende grondexploitaties hebben per 1-1-2019 een positief resultaat van €1.890.095.

Voor €7.401.556 aan netto risico's wordt specifiek weerstandsvermogen aangehouden. Dat is een toename van €520.000 ten opzichte van de jaarrekening 2018.

Per saldo is het resultaat van de grondexploitaties (verliesvoorziening en risico’s) met €3,7 miljoen verbeterd ten opzichte van de jaarrekening. Deze mutaties zijn middels de voorjaarsnota, eerste en tweede kwartaalrapportage 2019 door de raad vastgesteld.