Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 3.038

€ 3.038

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 313

€ 313

0,0 %

Omschrijving

1.2 Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:
• toezicht en handhaving openbare orde;
• toepassing bestuurlijk instrumentarium;
• Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
• aanpak van overlast;
• preventie van criminaliteit;
• persoonsgerichte aanpak bij onder meer veelplegers en voetbalhooligans;
• opstellen en handhaven APV;
• uitvoering  drank & horecawet;
• beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
• veilige woon- en leefomgeving;
• antidiscriminatiebeleid.

Het taakveld openbare orde en veiligheid is verdeeld in twee deeltaakvelden:
01 - Openbare orde en veiligheid
02 - Stadstoezicht

Het taakveld levert een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid zoals verwoord in de meerjarenvisie veiligheid. Verder voeren we een groot aantal wetten en verordeningen uit, zoals de APV, de Drank- en Horecawet, wet Bibob en de wet op de Kansspelen. De aanpak binnen het veiligheidsbeleid is primair dader- of objectgericht en moet bijdragen aan een stabilisatie of mogelijk verlaging van het aantal delicten. Een beter veiligheidsgevoel bij inwoners en bezoekers is een ander doel. Bij deze aanpak vindt een slimme afweging plaats tussen preventie en repressie. Wij geven een extra impuls aan de analyse en aanpak op diverse vormen van polarisatie. Samen met partners in de veiligheidsketen zijn we actief op terreinen zoals aanpak huiselijk geweld, veelplegers, bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, aanpak woninginbraken, geweld op straat en voetbalvandalisme. Bij die uitvoering maken we heldere afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheden. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk zetten we toezichthouders in overleg met bewoners en instellingen in de gemeenschap in. Binnen het regime van bestuurlijke handhaving maken we optimaal en effectief gebruik van het wettelijk instrumentarium, zoals huis- en gebiedsverboden). Aspecten op het gebied van ondermijning vragen om een gecoördineerde aanpak.