Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 7.584

€ 7.584

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 356

€ 356

0,0 %

Omschrijving

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:
• brandbestrijding;
• preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
• rampenbestrijding.

Sinds 1 januari 2014 is de brandweer opgegaan in de Veiligheidsregio IJsselland. Binnen de veiligheidsregio werken politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), gemeenten (verantwoordelijk  voor bevolkingszorg) en crisispartners samen om de rampenbestrijding & crisisbeheersing te organiseren. Daarnaast is de regio verantwoordelijk voor de brandweerzorg, verdeeld over 35 kazernes en posten in de elf gemeenten van IJsselland. Hierin wordt samengewerkt  op grond van een gemeenschappelijke regeling en is daarmee lokaal verlengd bestuur. De kern van de wettelijke taken van de veiligheidsregio zorgen is:
• het organiseren en coördineren van de bestrijding van een brand, ongeval, ramp of crisis;
• regie en afstemming tussen de vele betrokken organisaties en voor effectieve samenwerking van de betrokken organisaties, zoals gemeenten en hulpdiensten, tijdens een ramp of crisis;
• de expertise- en adviesrol met betrekking tot vergunningverlening en toezicht;
• een platform voor afstemming van lokaal veiligheidsbeleid.