Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 2.986

€ 2.986

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 1.200

€ 1.200

0,0 %

Omschrijving

2.2 Parkeren

Binnen dit taakveld ontwikkelen we een adequaat parkeerbeleid dat bijdraagt aan een goede bereikbaarheid zowel met de auto als op de fiets. We bevorderen daarbij de leefbaarheid in de verschillende wijken, met bijzondere aandacht voor de binnenstad.
Daarnaast omvat dit taakveld het uitvoeren van het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeren en mobiliteit voor zowel auto als fiets. Samen met taakveld 0.63 Parkeerbelasting vormt dit taakveld de parkeerexploitatie. De belangrijkste taken binnen dit taakveld zijn het uitvoeren van beheer, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud en het groot onderhoud van de parkeergarages. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders. Wij doen grootschalige investeringen om het parkeerareaal kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Daarnaast maakt dienstverlening richting de gebruiker of burger van Deventer onderdeel uit van dit taakveld. Vanuit de parkeerexploitatie geven wij een subsidie voor het voetveer (taakveld 2.5 Openbaar vervoer).