Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 11.771

€ 11.771

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 14.108

€ 14.108

0,0 %

Omschrijving

7.3 Afval

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:
• afvalscheiding en recycling;
• vuilophaal en afvoer;
• vuilstort en verwerking;
• baten afvalstoffenheffing;
• kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.