Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 6.731

€ 6.731

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 8.339

€ 8.339

0,0 %

Omschrijving

7.2 Riolering

Dit taakveld omvat de instandhouding van de riolering en waterhuishouding met als doel het handhaven van de volksgezondheid, het ontlasten van het milieu en voorkomen van wateroverlast. De belangrijkste taken van dit taakveld zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud, het groot onderhoud, de herinrichtingen en de vervangingen van riolering en bijbehorende voorzieningen en installaties. De uitgaven aan deze taken dienen gedekt te worden door inkomsten vanuit de invordering van de rioolheffing. Binnen dit taakveld wordt samengewerkt in Rivus met de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Dalfsen, Staphorst, Raalte en Olst-Wijhe alsmede met Waterschap Groot Salland aan het realiseren aan de doelen uit het nationaal bestuursakkoord water.