Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 2.643

€ 2.643

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 0

€ 0

0,0 %

Omschrijving

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:
• kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
• jeugdreclassering;
• opvang (18-);
• vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);
• beschermd wonen (18-);
• programma's rond verslaving (18-);
• individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening.