Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 27.964

€ 27.964

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 1.692

€ 1.692

0,0 %

Omschrijving

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.
Deventer voert mede namens de gemeenten Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen taken uit voor de regio. Dit betreft de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en beschermd wonen. Centrale ambities zijn het bieden van een vangnet van regiovoorzieningen voor kwetsbare inwoners en het maximaal stimuleren en mogelijk maken dat zij zelfstandig kunnen wonen en participeren in de samenleving. Om dit waar te maken werken we met gemeenten en partners onder meer aan een verdere én verantwoorde ambulantisering van de regionale zorginfrastructuur en optimalisering van de ketensamenwerking (integrale zorg en zo veel mogelijk aan huis), bekendheid en acceptatie in de samenleving (normalisatie) en activering en zinvolle daginvulling. Daarnaast organiseren we vanuit de gespecialiseerde regionale zorgstructuur informatie en advies aan gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties. We streven continu naar optimale dienst- en hulpverlening voor onze gemeenten.  

Deeltaakvelden:
01 - Beschermd Wonen
02 - Maatschappelijke opvang (incl. verslavingszorg en OGGZ)