Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 9.574

€ 9.574

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 2.007

€ 2.007

0,0 %

Omschrijving

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Dit taakveld omvat de instandhouding van het openbaar groen (buurt- en wijkgroen, laanbomen, historische stadsparken, natuurgebieden, bermen en sloten langs buitenwegen) en openbare speelgelegenheden. De belangrijkste taken die wij binnen dit taakveld uitvoeren zijn het beheer, veiligheidsonderhoud, regulier onderhoud, groot onderhoud, revisies en vervangingen van de openbare speelgelegenheden. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders, zoals de Warenwet en het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen. Volgens de werkwijze Ecologie beheren wij bepaalde terreinen ecologisch. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij bewoners bij het nemen van verantwoordelijkheid voor extra beheer in de openbare ruimte. Hiermee willen wij de sociale samenhang vergroten en de beeldkwaliteit verbeteren. Hiermee willen wij de sociale samenhang vergroten en de beeldkwaliteit verbeteren. Op basis van de groot onderhoudsprogrammering worden gemeentelijke speelplekken met speeltoestellen omgevormd naar speelplekken met (natuurlijke) speelaanleidingen. In de uitvoering van het groenonderhoud streven we naar een hoge social return (inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), welke op dit moment 55% bedraagt. We verkopen snippergroen dat geen structuur functie heeft.