Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 5.635

€ 5.635

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 0

€ 0

0,0 %

Omschrijving

5.6 Media

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:
• bibliotheken, artotheek, videotheek;
• lokale pers, lokale omroep;
• lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
• overkoepelende organen.

Het taakveld in onderverdeeld in drie deeltaakvelden
01 - Stadsarchief en Atheneumbibliotheek
02 - Openbare bibliotheek
03 - Overige media / lokale omroep

De Openbare Bibliotheek is gericht op het stimuleren en faciliteren van een actuele breed toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening en schoolbibliotheek ter bevordering van lezen, ontwikkeling en educatie en toegankelijk maken van kennis en informatie in een snel veranderende samenleving.
Bijzondere aandacht gaat uit naar modernisering van de huisvesting van de bibliotheek: de nieuwbouw van de centrale vestiging aan de Stromarkt.
De Openbare Bibliotheek Deventer is primair verantwoordelijk voor de Athenaeumbibliotheek en de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF).
Vanuit de collecties van Historisch Archief respectievelijk Athenaeumbibliotheek geven de verschillende partners in een vitale coalitie uitvoering aan de arrangementsafspraken over functiegericht samenwerken in de erfgoedketen.