Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 5.142

€ 5.142

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 5

€ 5

0,0 %

Omschrijving

5.1 Sportbeleid en activering

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:
• stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
• ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
• ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
• sport in de buurt en combinatiefuncties.