In het bestuursakkoord Met Lef en Liefde voor Deventer, is afgesproken een nieuwe cultuurvisie op te stellen. In juni 2019 heeft de gemeenteraad de Cultuurvisie 2020-2024, Boeien en Bloeien, vastgesteld. De Cultuurvisie geeft de hoofdlijnen aan voor het in 2020 op te stellen Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021 - 2024. Daarnaast zijn er keuzes gemaakt voor een aantal korte termijn vraagstukken. Het jaar 2020 is overgangsperiode waarin we samen met betrokkenen invulling geven aan de gemaakte keuzes.

De besluitvorming over de toekomst van het Speelgoedmuseum, en over de huisvesting van het Burgerweeshuis is afhankelijk van de uitkomst van nader onderzoek.

We maken een gezamenlijke Deventer erfgoed agenda waarin aan de ambities van de samenwerking tussen de professionele erfgoedorganisaties op het gebied van behoud en beheer, ontsluiting, presentatie en educatie van het Deventer erfgoed verder inhoud wordt gegeven.

Met onze partners in de Cultuurregio en met het rijk overleggen we over de gezamenlijke ambities van de regio en over de medefinanciering van een aantal culturele organisaties.

Levendig Deventer: een rijke en verrijkende cultuur.

Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.

Met deze ambitie beogen we de volgende maatschappelijke effecten te bereiken: Deventer is een aantrekkelijke woonwerkstad en Deventer is een aantrekkelijke toeristische stad.