Versterken van werklocaties

In Deventer maken we werk van werk. We zetten actief in op het aantrekken en behouden van bedrijven. We werken aan nieuwe werklocaties, maar ook aan het moderniseren, doorontwikkelen en toekomstbestendig maken van bestaande werklocaties. Dit doen we bijvoorbeeld met  projecten als “Vaart in de Haven” gericht op de doorontwikkeling naar een duurzame binnenhaven met de realisatie van een containerterminal, het faciliteren van ontwikkelingen in de Poort van Deventer en natuurlijk A1 Bedrijvenpark als innovatieve toplocatie voor onder andere duurzame maakindustrie en slimme logistiek.

De ICT-gerelateerde bedrijven spelen een steeds belangrijkere rol in de Deventer economie. Het is zeker dat de impact hiervan alleen maar zal toenemen. Daarnaast is de maakindustrie van oudsher een belangrijke driver voor de economie van Deventer. Deze sector  en daarmee samenhangende arbeid staat wel onder zware druk, zoals het omvallen van een aantal grote bedrijven heeft laten zien. Maakbedrijven, toeleveranciers, machinebouw, logistiek en dienstverlening zijn onderling verbonden en de wederzijdse afhankelijkheid is groot, dus is samenwerking in de keten belangrijk. Gedreven door digitalisering, slimme engineering en e-commerce liggen binnen de sector groothandel en distributie ook goede kansen voor Deventer.

We willen samen met onze partners in het DEP werken aan de vernieuwing van de economie en een basis leggen voor de toekomst. Een belangrijke focus ligt in 2020 op de uitwerking van de DEP-projecten Toekomstgerichte bedrijventerreinen en Stadscampus.

Versterken economische structuur en ondernemersklimaat

We investeren in de economische structuur en het ondernemersklimaat van Deventer. Er zijn veel ingrediënten aanwezig om succesvol te zijn. We zetten in op kansrijke sectoren en een sterkere binding met het onderwijs. Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een ondernemersvriendelijk klimaat, met ruimte voor ondernemerschap. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling.
Nieuwe ontwikkelingen als de komst van 5G en andere Smart-economy onderwerpen volgen we, zodat we snel op kansen kunnen inspelen.

Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied

De komende periode werken we verder aan Deventer als aantrekkelijke bestemming voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten. Dit vraagt bijvoorbeeld om  goede voorzieningen, evenementen, woningen en bereikbaarheid. Ook willen we dat Deventer zich nadrukkelijk toont aan de buitenwereld. We gaan het merk Deventer, de sterke kanten van onze gemeente en onze strategische doelen stevig voor het voetlicht brengen.

In nauwe samenwerking met de nieuw gevormde stichting Deventer Marketing (...InDeventer!) zetten we stevig in op city marketing (merk Deventer), waarmee we Deventer economisch en toeristisch nog beter op de kaart zetten. De samenwerking in Hanzestedenverband wordt geïntensiveerd door een internationaal project met een aantal Duitse Hanzesteden gericht op productontwikkeling. We zetten verder in op de ligging aan de IJssel en de verbinding met Salland.

Samen met  stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we verder aan een mooie, levendige binnenstad waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen en werken. Onder andere via uitvoering van de Binnenstadsagenda en met aandacht voor doorontwikkeling van kermis en markt. Zowel het geldende horeca- als detailhandelsbeleid lopen af in 2020 en moeten een vervolg krijgen.

In het buitengebied moeten agrarische bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen om levensvatbaar te blijven. Behoud van leefbaarheid en het voorkomen van leegstand maken dat in het buitengebied in toenemende mate ruimte is voor andere economische dragers zoals toerisme, verkoop van streekproducten en zorg. De economie in de dorpen is belangrijk voor het leefbaar houden van het buitengebied en blijft aandacht houden in samenhang met het plattelandsbeleid.

Veerkrachtige arbeidsmarkt

In Deventer maken we werk van de arbeidsmarkt. We versterken onze economische positie en zetten ons  in voor voldoende variatie in werkgelegenheid. Er wordt in nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijs gewerkt aan een veerkrachtige arbeidsmarkt. We werken samen met onze partners aan het uitvoeren van een programma gericht op het verbeteren van het vestigingsklimaat, een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven en het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werklozen.

Het gemeentelijke uitvoeringsprogramma voor de arbeidsmarkt wordt in samenhang met de partners en de projecten van het DEP opgepakt. In het bijzonder de DEP-projecten Kennisstad en Stadscampus.

Deventer internationale Hanzestad

Voor Deventer bedrijven is internationaal werken een gegeven. Ondernemers zijn internationaal vanwege hun internationale medewerkers, opdrachten en export, inkoop en investeerders. Globaliseren is voor de ondernemerssector een continu proces vanuit de eigen economische kansen, doelstellingen en motivatie. Wij gaan dit in nauwe samenwerking met het Trade Office van MKB-Deventer verder bevorderen. Met het Trade Office werkt de gemeente intensief samen rond het organiseren van inkomende en uitgaande handelsmissies, die tot duurzame economische activiteiten van Deventer bedrijven leiden. Daarnaast stimuleert de gemeente internationale maatschappelijke activiteiten. Dit omdat het internationaal beleid ook nauw verbonden is met de belangstelling en internationale activiteiten van diverse Deventer organisaties.

Via het International Office stimuleren we verbindingen tussen Deventer partijen binnen verschillende sectoren en met bijzondere aandacht voor internationale economische ontwikkeling. Tegen die achtergrond zetten we de internationale partnerschappen in Duitsland, Roemenië en Oeganda voort samen met Deventer organisaties en bedrijven. We stimuleren de verbinding tussen de internationale dimensie van de stad, de verschillende sectoren en de eigen gemeentelijke opgaven in het kader van de 17 global goals. We formuleren in 2020 een nieuwe gemeentelijke ambitie rondom internationalisering.      

Tot slot

De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid bestrijkt een looptijd van 2019 tot en met 2022. Niet alles kan en zal in het begrotingsjaar 2020 tot afronding worden gebracht. Bovendien gaat het vaak om processen die deze periode overstijgen en een lange adem vragen. Daarbij verandert de (economische) wereld snel. De Uitvoeringsagenda heeft daarom een dynamisch karakter. Van tijd tot tijd houden we deze tegen het licht. Bijvoorbeeld als in 2020/2021 de Economische visie “DeVisie 2020” wordt geëvalueerd.

Met de provincie Overijssel stemmen we af hoe we kunnen samenwerken om de economische kansen te realiseren die het provinciale coalitieakkoord “Samen bouwen aan Overijssel” biedt voor onze Uitvoeringsagenda.

Naast de aandacht voor de uitvoeringsagenda blijft volop inzet nodig op de going-concerntaken binnen het economische beleidsveld, zoals het accountmanagement, dienstverlening aan ondernemers en het organiseren van de markten en kermissen.