De lijn van opgroeien in Deventer is die van wieg naar werk. In 2019 is de visie van wieg naar werk 4.0 aangescherpt met extra aandacht voor preventie. Het uitgangspunt “het normale leven versterken” met de 10 beschermende factoren van het Nederlands Jeugd Instituut staat hierin centraal. Maar ook is er aandacht voor het bieden van ondersteuning via onze toegang aan alle jongeren die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden. We bieden daarbij jeugdhulp als vangnet voor gezinnen met kinderen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen.

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor preventie bij de inwoners c.q. jongeren/ouders/ verzorgers zelf. Wanneer men er niet uitkomt op basis van eigen kracht dragen we zorg voor ondersteuning. Het professionele veld is ingericht om vroegtijdig problemen te signaleren. Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden “in het normale leven”: thuis, in de buurt, op school. We willen hierbij ondersteuning en zorg zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis en dicht bij de leefwereld van jongeren organiseren, aansluitend op hun eigen kracht. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk.
Zoveel mogelijk vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon gedachte. Voor 2020 hebben we een aantal prioriteiten geformuleerd:

  • We versterken en verdiepen de samenwerking met onze CJG partners, onderwijs, GGD, welzijnsorganisaties. Daarin werken we aan het verder ontwikkelen van de basisvoorzieningen en algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld het kinderwerk en jongerenwerk.
  • De gezinscoaches sluiten nog meer aan op de leefwereld van jongeren en hun ouders en werken daarin nauw samen met andere professionals in het normale leven.
  • We verbeteren de samenwerking van de jeugdnetwerken in de wijk met de sociale teams.
  • We intensiveren de samenwerking met het onderwijs en realiseren ook een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

We gaan de toegang (zorg, jeugd en werk) nog beter en slimmer inrichten. We geven professionals de ruimte en het vertrouwen om te handelen. Voor 2020 hebben we een aantal prioriteiten geformuleerd:

  • We versterken de samenwerking met huis- en jeugdartsen.
  • We versterken en verdiepen de afspraken met de gecertificeerde instellingen (GI’s).
  • De medewerkers in de 3 gemeentelijke toegangen (gezinscoaches, sociale teams, Deventer werktalent) leren elkaar beter kennen en weten wat ieders deskundigheid is.
  • We versterken de samenwerking tussen de 3 toegangen voor jongeren (sociaal team, gezinscoach en jongerenloket).

In 2020 maken we, in samenspraak met het Regionale Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) die de inkoop van de jeugdhulp verzorgd, met partijen in de gemeente afspraken voor zorg en ondersteuning om de beweging van individuele naar algemene voorzieningen te stimuleren. Dit met als uitgangspunt de integrale benadering en de doorgaande zorglijn voor 18-/18+. Voor 2020 hebben we een aantal prioriteiten geformuleerd:

  • Bieden alleen maatwerkvoorzieningen aan die voortkomen uit de ondersteuningsvraag van de jongere (en/of ouders) en is gericht zijn op het versterken van het normale leven.
  • We zoeken de samenwerking met die aanbieders die innoveren in hun zorgaanbod zodat ze doen wat nodig is voor de jongere.

Huisvesting Onderwijs

De leegstand van schoolgebouwen en de komst van een aantal nieuwe scholen brengt met zich mee dat er een herschikking van locaties en gebouwen moet plaatsvinden. Dit wordt vastgelegd in een nieuw IHP. Voor de herschikking van schoolgebouwen om de leegstand te verminderen ligt het voortouw bij de schoolbesturen. De gemeente brengt partijen bijeen om te komen tot een optimale onderwijshuisvesting op gemeentelijk niveau. In 2020 wordt de definitieve huisvesting voor basisschool De Zonnebloem gerealiseerd, door gebruik te maken van leegstand in een bestaand schoolgebouw. Ook in 2020 zal er verder gewerkt worden aan het mogelijk maken van de nieuwe huisvesting Marke Zuid. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling bent u middels een raadsmededeling geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Bij de VJN 2020 zal het college een dekkingsvoorstel voorleggen aan de raad.