Aan de ambitie dat in de Deventer samenleving iedereen naar vermogen meedoet, mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad, wordt in het programma Meedoen vanuit verschillende beleidsinvalhoeken invulling gegeven.

Begin 2020 komen we tot een hernieuwd Wmo beleidskader. Hierbij wordt o.a. invulling  gegeven aan de wens tot een goede sociale wijk infrastructuur. De samenhang en samenwerking tussen algemene voorzieningen en gerichte ondersteuning moet hierin een verbeterde plek krijgen. We zien goede initiatieven in de wijken ontstaan, maar signaleren gelijktijdig al enkele jaren een groei in het aantal maatwerkvoorzieningen. Het hernieuwd Wmo beleidskader moet de transformatiegedachte verder vorm gaan geven.

Dit sluit ook aan bij de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Dit krijgt o.a. vorm in de samenwerking binnen Salland United. Maar ook in de uitvoering van ons in 2019 vastgestelde gezondheidsbeleid en in het 2017 vastgesteld vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.

Onze toegangen in de wijk verlenen integraal, snel en adequaat zorg en ondersteuning aan bewoners die het nodig hebben. Daarbij gaan we uit van eigen regie van bewoners, maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden van bewoners en hun omgeving, benutten we bewonersinitiatieven en algemene voorzieningen dan wel zetten we maatwerk in. Na een grondige analyse zien we dat de organisatie van de toegang aan een verandering toe is. Begin 2020 wordt hierover een besluit genomen.

WijDeventer is bij uitstek een wijkgerichte benadering en gericht op participatie en actief burgerschap. De doorontwikkeling hiervan zetten we voort.

In regionaal verband werken we samen in het verminderen van laaggeletterdheid. Met onze lokale partners werken we aan een aanvalsplan laaggeletterdheid.

We zetten in op een actualisatie van het sportbeleid met daarbij speciale aandacht voor een stevige infrastructuur. Daarbij wordt ook in nauwe samenwerking met alle sportverenigingen en het Sportbedrijf gekeken naar hoe het Nationaal sportakkoord vertaald kan worden naar een lokaal sportakkoord.

Centrumgemeente Deventer

In de regio Midden-IJssel (Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen) en onder aanvoering van de centrumgemeente Deventer werken wij regionaal samen op het terrein van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz). De inzet daarbij is primair gericht op die inwoners die niet meer op eigen kracht voldoende zelfredzaam zijn als gevolg van dakloosheid en/of psychische of psychosociale problematiek (al dan niet in combinatie met licht-verstandelijke beperkingen). Soms is daarbij sprake van verslavingsproblematiek en/of het mijden van zorg, hulp en ondersteuning.

De samenwerkende gemeenten bieden beschermd wonen (voor mensen met psychische en/of psychosociale problematiek, soms gecombineerd met een licht verstandelijke beperking), maatschappelijke opvang, bemoeizorg en dragen zorg voor activiteiten gericht op het voorkomen of tegengaan van verslaving. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) vormt hierbij het wettelijke kader. Met het geheel van deze activiteiten dragen wij bij aan het maatschappelijk herstel van de betreffende inwoners, maar ook aan de veiligheid en stabiliteit van de betreffende inwoners, de naaste sociale omgeving en de samenleving als geheel.

De visie, de uitgangspunten en de acties zoals geformuleerd in de door alle gemeenten vastgestelde regionale visie en het regionale actieplan geven richting aan de wijze waarop deze vraagstukken benaderd worden.

In 2020 hebben wij specifieke aandacht voor de implementatie van het per 1-1-2020 invoeren van de Wet verplichte ggz en de voorbereiding van het per 1-1-2021 openstellen van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor inwoners met psychische problematiek. Daarnaast zullen wij ons in 2020 verder voorbereiden op het rijksvoornemen om de rijksmiddelen beschermd wonen per 1-1-2022 te objectiveren én gelijktijdig door te decentraliseren naar alle gemeenten. Alle gemeenten in de regio Midden-IJssel hebben aangegeven ook vanaf 1-1-2022 regionaal met de bestaande gemeenten te willen blijven samenwerken ten aanzien van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en de oggz. Als voorbereiding op de doordecentralisatie van rijksmiddelen beschermd wonen worden in de eerste helft van 2020 de samenwerkingsafspraken vernieuwd en geoptimaliseerd.