De opgave voor het programma Werk en Inkomen bestaat uit de volgende ambities:

  • We bevorderen dat mensen uitstromen uit de uitkering;
  • We voorkomen dat mensen instromen in een uitkering.
  • We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.
  • Zoveel mogelijke inwoners zijn economisch zelfstandig;
  • Iedereen weet om te gaan met geld;
  • Iedere inwoner met een laag inkomen (tot 120% WML) of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan bieden en ontvangt deze.

Wij willen dat elke inwoner van Deventer met arbeidsvermogen mee moet kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving (de inclusieve samenleving). Werk staat voorop!

Hierin werken we samen met het onderwijs voor een doorgaande lijn van jeugd naar volwassenheid en in het tot stand brengen van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Het werken en participeren naar vermogen staat voorop. Wij staan daarbij open voor nieuwe en innovatieve wegen om dit ook voor alle inwoners van Deventer mogelijk te maken. Wij richten ons hierin, en bij alle inwoners van Deventer die nog niet naar vermogen meedoen op de arbeidsmarkt, op het ontwikkelen van arbeidsvermogen. Onze ondersteuning daarin is passend bij de kennis en vaardigheden van elke individuele inwoner, gaat uit van het vertrouwen dat elke inwoner naar vermogen mee wil doen en hebben daarin oog voor de situatie van het individu en het huishouden waartoe hij of zij behoort.

De bestandsontwikkeling in Deventer sluit aan bij de landelijke ontwikkeling. Daarvoor gebruiken wij de kracht van de stad door een constructieve samenwerking, en gebruikmakend van hun infrastructuur, met onze partners KonnecteD en Cambio of gezamenlijke initiatieven zoals de Stadswerkplaats.

Inwoners van de gemeente Deventer zijn in staat om zelfstandig (of met hulp van hun omgeving) een financieel gezonde huishouding te voeren. Wanneer dit (tijdelijk) niet lukt, kunnen inwoners een beroep doen op hulpverlening en/of regelingen van de gemeente of andere instellingen.

Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk verantwoordelijk is en blijft voor de eigen financiële situatie. Via voorlichting zetten we in op bewustwording, onder andere bij jongeren. Ook hebben we een groot aanbod van lichte ondersteunende maatregelen van onze (vrijwillige) partners, vaak gericht op het op orde brengen en houden van geldzaken.

Door het accent nog meer op preventie en vroegsignalering van schulden en armoede te leggen, willen wij dat ernstige schuldenproblematiek wordt voorkomen. Armoede en schulden hebben een grote impact op onze inwoners en specifiek op kinderen. Het gaat vaak gepaard met problematieken op andere leefgebieden zoals gezondheid, opvoeding, participatie en werk. In onze gemeente mag niemand als gevolg van armoede langs de kant staan. En dat hoeft ook niet als we onze krachten bundelen. Alleen door krachten te bundelen, sterke verbindingen te leggen en de juiste kennis te delen maken we het minimabeleid sterker en het bereik nog groter. Lokaal beleid kan armoede niet voorkomen of oplossen. Door samenwerking met andere partijen kunnen we wèl een verschil maken. Alle kinderen die in armoede opgroeien willen we zodanig ondersteunen dat zij volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. De ondersteuning aan onze inwoners om de basis op orde te krijgen, gaan we verbeteren. Daarom investeren we in de uitvoering van Financiële Dienstverlening (bijzondere bijstand en schulddienstverlening) en maken we meer werk van preventie, vroegsignalering en nazorg. Daarmee willen we financiële problemen zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer ze toch ontstaan willen we er snel bij zijn en in gesprek gaan.