Deventer geldt in den lande als een van de voorbeelden van een gemeente die al werkt volgens de principes van de Omgevingswet. Dat is al ingezet door de structuurvisie Stadsassenzone en heeft verder vorm gekregen in onze Omgevingsvisie. De Omgevingswet vergroot het werkdomein, en breidt dit uit met aspecten als gezondheid en duurzaamheid. Bovenal vraagt de wet straks een geheel andere manier van werken: van toetsen naar meedenken om uiteindelijk het goede verhaal achter een initiatief te kunnen vertellen waardoor het tot realisatie kan komen. We zetten deze lijn volop door! Dat doen we onder andere door samen met onze partners uitvoeringskaders te formuleren: een bandbreedte waarbinnen een project verder ontworpen kan worden. We zijn zichtbaar en actief, en maken daarover afspraken met elkaar. In ruil daarvoor zetten we het instrument van de Grondexploitatiewet in, zodat onze kosten in redelijkheid worden vergoed. We blijven echter verantwoordelijk. De afweging of een project tot stand kan komen, blijft uiteindelijk bij ons. Als lagere overheid hebben we de taak om naast de specifieke, ook de algemene belangen mee te wegen.

Op deze manier proberen we de kansen die onze binnenstad biedt, onze bedrijventerreinen, de kernen en het buitengebied volop te benutten. Dit zijn belangrijke dragers voor Deventer, die ieder hun eigen specifieke kwaliteiten hebben en belangrijke (economische) motoren zijn. Vanuit die kansen denken we, maar bewaken en versterken we ook de grote kwaliteiten die Deventer nu al heeft. Dit geldt nadrukkelijk ook voor ons landelijk gebied. Niet alleen fysiek (landschap, cultuurhistorie), maar ook naar de kwaliteit van onze inwoners. Initiatief, durf en ondernemen zit in onze aard.

Bijzondere kansen liggen er voor de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving in de richting van een stadscampus. In dat gebied is nu al een aantal mooie bedrijven gevestigd (onderwijs, ICT, zakelijke dienstverlening). Een deel van deze bedrijven groeit en heeft behoefte aan uitbreiding. Daarin liggen mogelijkheden om het economische klimaat te versterken, en daardoor (jonge) mensen aan Deventer te binden. Wij willen deze ontwikkeling stimuleren en faciliteren.

Deventer staat voor een majeure opgave om de komende jaren, in de periode van ongeveer 2018- 2028, 3.000 woningen toe te voegen aan de bestaande voorraad. In dit aantal zit ook de ambitie om mensen van buiten Deventer aan onze gemeente te binden. We denken dan aan mensen die wat meer te besteden hebben, en aan jong talent dat werkzaam is in een van onze mooie bedrijven. Deze kwantitatieve toevoeging is nodig om tegemoet aan de huisvestingsvraag op basis van een aantal autonome ontwikkelingen en demografische ontwikkelingen. Hierbij is al voor een deel rekening gehouden met een aantal trends die wij op dit moment zien op de woningmarkt zoals een overloop vanuit de randstad naar het oosten, toename van ouderen die op latere leeftijd nog/weer een huis kopen, e.d. Wanneer deze laatste trends en ontwikkelingen erbij betrokken worden zal de opgave mogelijk nog groter worden. Naast deze kwantitatieve opgave is er een majeure kwalitatieve opgave. Vraagstukken zoals de leefbaarheid van wijken en buurten, ongedeelde stad, de grote verduurzamingsopgave in de bestaande voorraad, vraag naar middeldure huur, huisvesting voor ouderen, jongeren en studenten, zijn aspecten die aandacht nodig hebben en dan ook een plek gekregen hebben in de in 2018 vastgestelde Woonvisie. Deze nieuwe woonvisie is ook weer de basis om prestatieafspraken te maken met woningbouwcorporaties en andere relevante partijen in de stad om onze opgave te realiseren. We gaan met de Raad en de samenleving in gesprek om onze ambitie voor de toekomst te bepalen: wat voor gemeente willen we eigenlijk zijn? Willen we groeien, in welke richting en wat willen we daarmee bewerkstelligen?

In de komende jaren maken we van het streven naar een duurzamer mobiliteit een speerpunt. In die zin staat het bevorderen van het vervoer te voet of per fiets centraal. Deze ontwikkeling is het afgelopen jaar al ingezet, en zetten we door.

Via een Uitvoeringsagenda voor het landelijk gebied willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de dynamiek van een vitaal platteland.