De gemeenteraad heeft begin 2018 het Afval- en Grondstoffenplan 2015 – 2018 geëvalueerd. Er is sprake van 86 kilo restafval per inwoner per jaar. Deventer blijft daarmee koploper afvalscheiding. Het komende jaar zal aan de gemeenteraad een nieuw Afval- en Grondstoffenplan worden voorgelegd.

Op het gebied van bodem vormt het Convenant 2016-2020 tussen VNG, IPO, VNG en UvW de leidraad.

Het kader voor geluid wordt gevormd door de Wet Geluidhinder die afgelopen jaren is vernieuwd onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid).

Vrijwel alle milieuwetgeving zal worden opgenomen in de Omgevingswet. In een aantal gevallen, zoals bodem, wordt dit gecombineerd met een ingrijpende stelselwijziging en met (ruimtelijke en milieu) ingrepen als gevolg van de energietransitie, o.a. door de zoektocht naar nieuwe energiebronnen zoals geothermie. Voor de invoering van de Omgevingswet is op vrijwel alle beleidsterreinen personele inzet nodig.

Voor duurzaamheid is het wat en hoe vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Duurzame Energie (2011-2018). De energietransitie krijgt steeds meer vorm in publiek-private samenwerkingsvormen tussen burgers, bedrijfsleven, woningcorporaties, energienetbeheerders en -leveranciers, (kennis)instellingen maatschappelijke organisaties en (mede)overheden. In het energieplan, wordt de transitie-opgave vertaald naar de opwek, opslag en distributie van duurzame energie. Het warmtevraagstuk is hierin cruciaal. In maart 2018 heeft de raad het locatieonderzoek naar windenergie ontvangen waarover nog een besluit moet worden genomen. Het aantal initiatieven voor zonnestroom / parken neemt toe en vraagt om een (her)overweging van ruimtelijke en andere criteria (Structuurvisie Zonnestroom 2015 is niet vastgesteld). Gemeenten worden door het Rijk (Klimaatakkoord) gevraagd om aan te sluiten bij een regio voor een Regionale Energie Strategie (RES).

Bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving en bij bodem, geluid en lucht speelt de ontwikkeling van de Omgevingsdienst. In de nieuwe VTH-wet is bepaald dat gemeenten verplicht zijn om het basispakket aan milieutaken onder te brengen in de Openbaar Lichaam in een Gemeenschappelijke Regeling. De Omgevingsdienst IJsselland is vanaf 1 januari 2018 operationeel. De basistaken rond asbest moeten voor Deventer nog worden overgedragen aan de OD. Naar verwachting zijn hiervoor extra uren nodig om goed voorbereid te zijn op de nieuwe asbestwet (2024).

Een specifiek onderwerp waar komende jaren aandacht voor wordt gevraagd is asbest. De wetgever heeft bepaald dat alle asbestdaken per 2024 gesaneerd moeten zijn. De provincie verwacht hierbij een stevige inzet van gemeenten. Van 2018 tot en met 2022 is hiervoor jaarlijks €50.000 gereserveerd.

In 2018 heeft de gemeente Deventer meegedaan aan een grootschalig aanbesteding van de provincie Overijssel en Gelderland voor een nieuwe concessiehouder voor elektrische laadpalen. Naar verwachting worden, op aanvraag, de komende drie jaar 100 laadpalen in de openbare ruimte bijgeplaatst.

Overige relevante beleidskaders zijn: herziene kader Externe Veiligheid, Basisnet Spoor, Werkwijze Ecologie, Europese normen voor Luchtkwaliteit, Verdrag van Aarhus betreffende informatie, inspraak en besluitvorming inzake milieuaangelegenheden.