Samen werken aan Veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid in Deventer
In de afgelopen jaren is er in Deventer een belangrijk fundament neergezet om de veiligheid in Deventer naar een hoger niveau te brengen. Er worden goede resultaten behaald op het terrein van horeca (en terugdringen uitgaansgeweld), overlast en criminaliteit, crisisbeheersing en brandweerzorg, etcetera. Belangrijk is dat in Deventer het beleidsmatige fundament op een stevige wijze is gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk en daarmee vanuit korte lijnen snel gereageerd kan worden op problematiek.

Het komende jaar willen wij het ‘veiligheidsfundament’ in Deventer verder versterken door de maatregelen zoals opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2020-2023 en de voortgangsrapportage veiligheid 2019 uit te voeren. Vanuit het programma Veiligheid is het van belang dat de middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en van daaruit gaan we extra aan de slag met de volgende ontwikkelthema's ter versterking van het fundament in Deventer:

 • Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten;
 • Het versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid;
 • Intensiveren van de aanpak van de brede drugsproblematiek;
 • Meer zicht op en het vergroten van bewustzijn over digitale criminaliteit.

Vanzelfsprekend doen we dit in nauwe samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente, op lokaal en regionaal niveau. De focus zal blijven om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer en daar ook vanuit een programmatische insteek sturing aan te geven. Daarin moet het helder worden wat de diverse inspanningen ook daadwerkelijk voor effect gaan sorteren op de veiligheid in de stad Deventer. Het proces van het Meerjarenbeleidsplan Veiligheid loopt gelijk op met de MJB 2019-2022. In de volgende MJB werken we de door de raad gestelde prioriteiten verder uit in concrete prestaties.

Aanvullend op de gestelde prioriteiten in de vorm van ontwikkelthema’s blijven werkzaamheden op de volgende veiligheidsthema’s voor de periode 2020-2023 bestaan:

 • High Impact Crimes (HIC)
 • Crisisbeheersing en brandweer
 • Veilig Ondernemen
 • Veilig Buitengebied
 • Veilig Uitgaan
 • Voetbal en Veiligheid
 • Externe veiligheid

Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid.