Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 2.441

€ 2.441

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 189

€ 189

0,0 %

Omschrijving

8.1 Ruimtelijke ordening

Het taakveld omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologische, stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zoals een omgevingsvisie, structuurschetsen, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige en landschappelijke visies op een manier anno nu: via een uitnodiging in de vorm van brede kaders in samenspraak met alle betrokken actoren komen tot invulling van een plaats of gebied.