Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 6.208

€ 6.208

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 169

€ 169

0,0 %

Omschrijving

6.5 Arbeidsparticipatie

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:
re-integratie-instrumenten, waaronder  proefplaatsing, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;
Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);
stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.;
loonwaardebepaling;
inburgering (WI) cursus Nederlands;
voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).