Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 51.228

€ 51.228

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 38.501

€ 38.501

0,0 %

Omschrijving

6.3 Inkomensregeling

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:
• inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
• geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
• IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
• IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
• kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
• kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
• sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
• gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.