Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 1.058

€ 1.058

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 678

€ 678

0,0 %

Omschrijving

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:
• bedrijvenloket;
• stimuleren van startende ondernemers;
• aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
• regelen straathandel, markten.

Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden
01 - Bedrijfsloket en -regelingen
02 - Markten