Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 3.873

€ 3.872

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 4.034

€ 4.034

0,0 %

Omschrijving

8.3 Wonen en bouwen

Herstructurering
Binnen dit  taakveld werken wij aan de geregisseerde verbetering van het woon- en leefklimaat van de wijken  Keizerslanden en Rivierenwijk in samenwerking met de corporaties Rentree en Ieder1. Wij streven  naar:
• Meer sociale cohesie
• Meer ruimte voor eigen initiatief
• Betere positionering van de betreffende wijk
• Betere openbare ruimte en overige voorzieningen

Volkshuisvesting
Ontwikkeling en uitvoering van beleid gericht op het aanbieden van een gevarieerd en aantrekkelijk woningaanbod en woonklimaat voor alle groepen van de bevolking.

Bouw- en woningtoezicht
Behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen bouwen, slopen en aanleggen en het in behandeling nemen van meldingen. Toezicht op en handhaving van de naleving van bouwvoorschriften e.d.