Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 613

€ 613

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 3.634

€ 3.634

0,0 %

Omschrijving

0.63 Parkeerbelasting

Dit taakveld omvat het uitvoeren van het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeren en mobiliteit voor de auto. Samen met taakveld 2.2 Parkeren vormt dit taakveld de parkeerexploitatie. De belangrijkste taken binnen dit taakveld zijn het uitvoeren van beheer, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud en het groot onderhoud van de openbare parkeerplaatsenf. Wij voeren deze taken uit binnen vastgestelde beleidskaders. Wij doen grootschalige investeringen om het parkeerareaal kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Daarnaast maakt dienstverlening richting de gebruiker of burger van Deventer onderdeel uit van dit taakveld. Onze diensten bestaan uit  het verstrekken van de vergunningen voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Vanuit dit taakveld dragen wij bij aan de handhaving op het parkeren. Een subsidie voor het voetveer (taakveld 2.5 Openbaar vervoer) valt ook binnen de parkeerexploitatie.